GHẾ MASSAGE OKINAWA JAPAN

-65%
OS 123
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
28,800,000 9,990,000
-79%
YM - 01
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
138,000,000 28,800,000
-78%
W -187
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
132,000,000 28,800,000
-74%
OS - 138
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
48,800,000 12,800,000
-67%
OS - 328
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
68,800,000 22,800,000
-67%
JS -101
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
45,000,000 14,800,000
-60%
OS - 811
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
46,800,000 18,800,000
-59%
OS - 326
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
48,800,000 19,800,000
-60%
OS - 200
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
52,000,000 20,800,000
Xem thêm

GHẾ MASSAGE FUSHIKIMA JAPAN

-64%
FS -638
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
165,000,000 58,600,000
-61%
FS -K2023
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
268,000,000 105,000,000
-64%
FS -8888
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
192,000,000 68,800,000
-65%
FS -6666
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
189,000,000 66,800,000
-59%
FS -9999
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
168,000,000 68,800,000
-58%
GM -4DB
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
158,000,000 66,800,000
-46%
FS - 3456
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
98,000,000 52,800,000
-43%
FJ - 6868
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
98,000,000 56,000,000
-53%
FJ -889 MAX
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
128,000,000 60,000,000
Xem thêm

GHẾ MASSAGE YAMATO JAPAN

-75%
OS -111
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
48,000,000 11,800,000
-77%
OS-320
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
76,500,000 17,500,000
-75%
OS -611
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
75,000,000 18,800,000
-41%
HA- 26
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
68,000,000 40,000,000
-51%
YM -16
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
70,400,000 34,800,000
-54%
HA -08 Plus
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
72,000,000 32,800,000
-58%
HA -26 JP
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
68,000,000 28,800,000
-62%
HAV - 555
Quà Tặng Hấp Dẫn
Giảm Giá Bất Ngờ Khi Gọi Điện
42,000,000 16,000,000
-67%
HA - 06
Quà Tặng Hấp Dẫn
Giảm Giá Bất Ngờ Khi Gọi Điện
75,000,000 24,800,000
Xem thêm

GHẾ MASSAGE FUJIKIMAJAPAN

-51%
FJ-A880
Quà Tặng Hấp Dẫn
Giảm Giá Bất Ngờ Khi Gọi Điện
189,000,000 92,000,000
-27%
FJ-C106
Quà Tặng Hấp Dẫn
Giảm Giá Bất Ngờ Khi Gọi Điện
89,000,000 65,000,000
-47%
FJ - X1109
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi điện giảm giá bất ngờ
240,000,000 128,000,000
-50%
FJ - 1100 PRO
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi điện giảm giá bất ngờ
229,000,000 114,999,500
-50%
FJ-1100GLX
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi điện giảm giá bất ngờ
229,000,000 114,999,500
-50%
909 FX
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi điện giảm giá bất ngờ
199,000,000 99,900,000
-72%
FJ - C808
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi điện giảm giá bất ngờ
126,000,000 35,000,000
-50%
118,900,000 59,450,000
-50%
130,000,000 65,000,000
Xem thêm

GHẾ MASSAGE ORENI JAPAN

-34%
OR - 250
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
98,000,000 65,000,000
-45%
OR -170
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
72,500,000 39,800,000
-37%
OR -350
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
146,000,000 92,680,000
-40%
OR -180I
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi điện giảm giá bất ngờ
92,500,000 55,500,000
-45%
OR - 620
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi điện giảm giá bất ngờ
216,590,000 119,890,000
-36%
OR -390
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi điện giảm giá bất ngờ
155,550,000 98,900,000
-36%
OR - 350
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi điện giảm giá bất ngờ
145,350,000 92,680,000
-35%
OR - 520 PLUS
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi điện giảm giá bất ngờ
184,450,000 119,850,000
-34%
OR - 500
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
169,500,000 112,680,000
Xem thêm

GHẾ MASSAGE TOYOKY JAPAN

-60%
TO -1108
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
180,000,000 72,800,000
-52%
TO - 355
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
52,000,000 24,800,000
-22%
TO - A1106
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
320,000,000 250,000,000
-45%
TO- B555
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
198,000,000 108,000,000
-34%
C- 666
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi điện giảm giá bất ngờ
158,000,000 104,000,000
-12%
A 999
Mới
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
190,000,000 168,000,000
-48%
210,000,000 109,000,000
-46%
78,000,000 42,000,000
Xem thêm

GHẾ MASSAGE OKINAWA
JAPAN

-59%
JS 450
Mới
(Gọi điện giảm giá bất ngờ)
158,000,000 64,800,000
-63%
JS - 9000
Mới
(Gọi điện giảm giá bất ngờ)
148,000,000 54,800,000
-63%
JS- 9200
Mới
Gọi điện giảm giá bất ngờ
128,000,000 46,800,000
-53%
JS -9100
Mới
Gọi điện giảm giá bất ngờ
168,000,000 78,800,000
-52%
138,000,000 66,800,000
-40%
88,000,000 52,800,000
Xem thêm

GHẾ MASSAGE ITSU JAPAN

-44%
SU - 180
Quà Tặng Hấp Dẫn
Giảm Giá Bất Ngờ Khi Gọi Điện
98,000,000 54,800,000
-57%
SU - 700
Gọi điện giảm giá bất ngờ
198,000,000 86,000,000
-63%
SU - 120
Gọi điện giảm giá bất ngờ
148,000,000 55,000,000
-60%
SU - 180
Mới
Gọi điện giảm giá bất ngờ
120,000,000 48,600,000
Xem thêm

GHẾ MASSAGE BOSS LUXURY JAPAN

-37%
LS-999
Quà Tặng Hấp Dẫn
Giảm Giá Bất Ngờ Khi Gọi Điện
158,000,000 99,000,000
-57%
S - 600
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
128,000,000 54,800,000
-61%
LS-799
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
189,000,000 72,800,000
-77%
S- 400
Giảm Giá Bất Ngờ Khi Gọi Điện
199,000,000 46,000,000
-65%
DMJ - 196
Giảm Giá Bất Ngờ Khi Gọi Điện
118,000,000 40,800,000
-45%
S -750
Mới
Gọi điện giảm giá bất ngờ
218,000,000 120,000,000
-57%
DMJ 197
Gọi điện giảm giá bất ngờ
120,000,000 52,000,000
-57%
S - 300
Gọi điện giảm giá bất ngờ
120,000,000 52,000,000
-61%
S- 500
Mới
Gọi điện giảm giá bất ngờ
110,000,000 42,600,000
Xem thêm

GHẾ MASSAGE OKINAWA JAPAN

-75%
OS -111
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
48,000,000 11,800,000
-77%
OS-320
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
76,500,000 17,500,000
-75%
OS -611
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
75,000,000 18,800,000
-41%
HA- 26
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
68,000,000 40,000,000
-51%
YM -16
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
70,400,000 34,800,000
-54%
HA -08 Plus
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
72,000,000 32,800,000
-58%
HA -26 JP
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
68,000,000 28,800,000
-62%
HAV - 555
Quà Tặng Hấp Dẫn
Giảm Giá Bất Ngờ Khi Gọi Điện
42,000,000 16,000,000
-67%
HA - 06
Quà Tặng Hấp Dẫn
Giảm Giá Bất Ngờ Khi Gọi Điện
75,000,000 24,800,000
Xem thêm

MÁY CHẠY BỘ VÀ XE ĐẠP

-36%
FJ -898
Quà Tặng Hấp Dẫn
Gọi Điện Giảm Giá Bất Ngờ
45,000,000 28,800,000
-29%
-29%
35,000,000 25,000,000
-21%
25,000,000 19,800,000
-21%
25,000,000 19,800,000
Xem thêm

SẢN PHẨM NHỎ

Xem thêm

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Vận chuyển

Miễn phí Toàn Quốc

Đổi trả

Trong 30 ngày

Dịch vụ 5 sao

Cam kết hài lòng bạn

Bảo hành

2-6 năm tại nhà

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

“Trước khi mua tôi cũng đã tìm hiểu về công dụng của chiếc ghế massage này. Tuy nhiên tôi cũng không thực sự tin tưởng vì nghĩ đó là chiêu bài quảng cáo. Đến khi mua và dùng thử, tôi thực sự rất bất ngờ, chiếc ghế mang lại hiệu quả trên cả mong đợi của tôi. Tôi còn giới thiệu cho các chị em ở cơ quan cùng mua để dùng.”

“Sau cơn tai biến, việc đi lại vô cùng khó khăn, thậm chí có thời gian tôi phải nằm liệt. Tôi vô cùng chán nản. Sau đó, anh con trai lớn mua cho tôi chiếc ghế massage nói rằng rất tốt cho người già, nhất là người sau cơn tai biến như tôi. Thực ra, ban đầu tôi cũng không tin lắm về tác dụng được nghe nói. Nhưng sau hơn 4 tháng dùng máy, mỗi ngày khoảng 30 phút, tôi cảm thấy chân tay linh hoạt hơn, đi lại dễ dàng và nhất là tâm trạng phấn khởi hơn rất nhiều. ”

Tuổi già cơ thể hay nhức mỏi nên tôi mua 1 chiếc ghế masage cho bố mẹ dùng, ông bà rất thích và thấy khỏe khoắn hơn nhiều.

Sau một ngày làm việc căng thẳng ai cũng cần được phải nghỉ ngơi, cảm giác được thư giãn và nghe nhạc nó rất sáng khoái nên tôi đã chọn 1 chiếc ghế masage để thư giãn cơ thể.